Χρήσιμες Συνδέσεις

Οι πιο κάτω συνδέσεις παρέχουν χρήσιμο υλικό και εφαρμογίδια που είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν από τους/τις εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία βασικών μαθηματικών εννοιών σε κάθε τάξη.

National Library of Virtual Manipulatives

http://nlvm.usu.edu/

Explore Learning

https://www.explorelearning.com/

National Council of Teachers of Mathematics

http://www.nctm.org/

Illuminations

https://illuminations.nctm.org/

Math Playground

http://www.mathplayground.com/

Tes

https://www.tes.com/